شرکت بخارگستر

ابزار دقیق

شرکت بخار گستر توانایی تامین تجهییزات ایزاردقیق مورد نیاز صنایع را دارا می باشد که در ذیل به بخشی از آنها اشاره شده است:
انواع گیج ها، نشانگرها، سوییچ ها، ترانسمیترها
اندازه گیرهای فشار ،گیج و ترانسمیترهای فشار ، ترانسمیترهای اختلاف فشار ، گیج های اختلاف فشار ، فشار هایدرواستاتیک ، سوییچ های فشار، فلومیترهای توربینی
اندازه گیرهای دما ، انواع گیج ها، نشانگرها، سوییچ ها، ترانسمیترها ، ترموکوپل ، ترموول ، ترانسمیترها ، نشانگرها ، فلومترها و سوییچ ها ، فلومیترهای ماورا صوت
( انواع گیج ها، نشانگرها، سوییچ ها و ترانسمیترها) ، فلو میترهای کوریولیس ، اختلاف فشار ، فلو میترهای مغناطیسی ، حجمی حرارتی ،فلومیترهای گردابی